ÄLDREPEDAGOGIK

 

Äldrepedagogik har under 10 års tid drivits som ett självständigt utbildningsprogram vid Malmö Högskola. Ämnets etenskapliga kontext ligger i ett gränsland mellan socialt arbete, pedagogik och social omsorg (Nilsson 2004, 2006 Hallstedt, Högström, Nilsson, 2013).

 

Äldrepedagogiken kännetecknas av förebyggande interventioner där utgångspunkt tas i äldres sociala och kulturella efarenhetsramar, där begreppet livslångt lärande har en central innebörd. Genom att direkt rikta Förebyggande insatser till äldre som på ett eller annat sätt kan sägas befinna sig i gränslandet Mot exempelvis socialt utanförskap, är äldrepedagogens mål att säkerställa god livskvalitet.

 

Det som dock framför allt utmärker det äldrepedagogiska arbetssätet är ambitionen att främja äldres Möjligheter till hållbar integration i ett att fokusera förekomsten av ålderistiska stereotyper och fördomar.

 

Vad gör en äldrepedagog?

 

Ämnet äldrepedagogik som exempelvis fokuserar främst förebyggande insatser i ett socialt arbete med äldre. En förutsättning för ett framgångsrikt socialt arbete med äldre är att utgångspunkten Tas i vuxna äldres erfarenheter och kunskap.

 

Äldrepedagogiskt arbete är förebyggande med syfte att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos äldre.

 

Äldrepedagoger kan verka på alla ställen där äldre vistas eller bor och det hälso-främjande arbetet kan utföras i olika sammanhang.

 

Äldrepedagogens uppgift är inte att lära ut, utan att finnas som stöd och leda en pedagogisk process som handlar om att ta vara på de äldres resurser, önskemål och idéer. Relationen är central liksom tanken om det livslånga lärandet.

 

Äldrepedagogen arbetar tillsammans med den äldre. Relationen bygger på ömsesidighet och jämlikhet med dialog som redskap.

 

Äldrepedagogiken betonar förebyggande och socialt mobiliserande arbetssätt, självständiga val och möjligheten till existentiell utveckling där kontakt och att tala om känslor, behov och andra önskemål bör betonas (Krogh Hansen, 2002).