FRAMTIDENS UTMANINGAR

Inför framtiden spår man att äldre kommer att ställa andra krav på äldreomsorgen

än dagens äldre. Äldre lever längre och är friskare längre samtidigt som de mycket

gamla med stora vårdbehov blir fler. En ny kategori äldre invandrare kommer

med stor sannolikhet att ställa krav på omsorg i större omfattning. Den ökade

mångfalden visar även i nya samlevnadsformer bland äldre och ökad jämställdhet

som kan få konsekvenser för omsorgstaganden inom den nära kretsen av anhöriga.

Möten mellan de professionella vård- och omsorgsarbetarna och de gamla

kommer att bli mer komplexa. Inför detta faktum var frågan hur man ska

tillgodose och ta till vara på de resurser som finns hos äldre, T ex för att utveckla

nätverk och förlänga den aktiva, friska delen av ålderdomen och hur man inom

äldreomsorgen ska skapa god livskvalitet för de riktigt gamla som är beroende av

andra i sitt dagliga leverne. Därför menar man att vård och omsorgspersonal

kommer att behöva nya kunskaper och insikter som dels kan ersätta beprövade

kunskaper och erfarenheter eller som behöver kompletteras. Invanda tankesätt och

etablerade föreställningar om vad arbete med äldre människor innebär kan vara i

vägen för nytänkande. Med utbildningen är det tänkt att visa på att det finns nya

vägar att tänka och arbeta med äldre är möjligt och att gamla arbetssätt går att

utveckla (Nilsson 2002: 99- 103).