STADGAR

Föreningens stadgar

Stadgar är föreningens lag som anger vilka regler som gäller i föreningen.

Föreningen har sitt säte i Malmö i skåne län. Orgnr- 06802428-1084

Äldrepedagogerna - föreningen för utbildade äldrepedagoger, studerande och andra som är verksamma inom äldrevård och omsorg.

 

§ 1 Ändamål

Äldrepedagogerna är en ideell förening för yrkesverksamma äldrepedagoger, studerande och andra som är intresserade av äldrepedagogik.

 

Föreningen är en kontaktförening med syfte att främja medlemmarnas intresse genom att tillhandahålla traditionellt fackligt stöd samt utgöra en resurs för medlemmarnas yrkesmässiga utveckling. Föreningen uppfyller sitt syfte genom att verka internt mot medlemmarna med riktade insatser samt även externt genemot arbetsmarknaden och det omgivande samhället med att marknadsföra medlemmarnas kompetens.

 

§ 2 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att förlja föreningens stadgar.

 

§ 3 Medlems skyldihet

Medlem skall vara lojal mot föreningen, följa dess anvisningar och respektera dess beslut.

 

§ 4 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

§ 5 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig angående omständigheterna.

 

§ 6 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§ 7 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöte föreninen anser sig behöva, Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

§ 8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

 

Styrelsen är beslutsför då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

 

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den X/X på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast X dagar/månad före ordinareie årsmöte och senast X dagar före extra årsmöte.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år

13.Val av revisorer samt suppleanter.

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.Övriga frågor.

 

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

§ 11 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

 

§ 12 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 13 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 

§ 14 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till… verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål etc.